نامه

نامه‌ای به سال‌پایینی‌ها

/post-4

 این مطلب در فروردین ماه سال 1400 در نشریه انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه شریف منتشر شد.