فرزند

در رشد و تربیت فرزندم خواهم کوشید

/post-2

آنساید، برای من و عده‌ای از رفقا، حکم فرزندمان را دارد. فرزندی که می‌کوشم با فراگیری هرچه بهتر مفاهیم دیجیتال مارکتینگ، در رشد و تربیت آن موثر باشم.