نشریه حرکت

موقعیت: دبیر بخش فوتبال خارجی

تاریخ شروع فعالیت: مهرماه 1399

شرح فعالیت: نشریه حرکت تنها نشریه ورزشی دانشگاه صنعتی شریف است. مهرماه سال 99 با کمتر شدن مشغله‌های درسی و به دلیل علاقه وافر به حوزه ورزش، نخست عضو تحریریه این نشریه شدم و سپس به دلیل فعالیت بالا در این نشریه، به عنوان دبیر فوتبال خارجی برگزیده شدم.
به عنوان دبیر فوتبال خارجی، وظیفه داشتم تمامی اتفاقات دو ماه اخیر فوتبال خارجی را پیگیری کنم، از بین آنها موضوعاتی را انتخاب کنم و سپس نویسندگانی را پیدا بکنم تا در باب این موضوعات مطالبی را بنویسند. در نهایت همه این مطالب هردو ماه یک بار تحت عنوان شماره خاصی از نشریه به چاپ میرسید.
یکی از شماره‌های این نشریه را به عنوان نمونه در اینجا می‌توانید مشاهده بکنید.